Забавните пчелички

Образователен продукт „Забавните пчелички“ е разработен в 4 модула – от първа до четвърта група на детската градина. Всеки модул се състои от интерактивната играчка Bee-Bot, игрални табла и методически указания за работа. Игралните табла са двустранни, изработени от фолио с размери 75×60 и са удобни за многократна употреба. Чрез илюстрациите се реализират игри с интегриране на знания от различни образователни направления. Учителят/родителят могат да измислят допълнителни игри.

Образователен комплект „Забавните пчелички“

Управляемата играчка Bee Bot е програмируема пчела, чиито размери и ярки цветове са съобразени с възрастовите особености на децата в детската градина. Чрез светлинни и звукови сигнали играчката реагира на дейността на детето. Осъществява се вид общуване, при което детето управлява пчелата и чрез нейното движение проверява своите умения за ориентиране в пространстовото, коригира командите при нужда и се учи само. Играчката изпълнява зададените от детето команди. При грешка го няма негативния отговор, който обикновено присъства в общуването с възрастния – родител или учител. Детето може да прави грешки и да ги поправя в позитивна интерактивна среда.

Управлението на пчелата става с помощта на няколко бутона, разположени върху горната повърхност на играчката и достатъчно ясно означени, за да предложат изключително опростен интерфейс за общуване с детето. Единственият бутон, който иска специално внимание е бутонът, надписан „GO“ от английската дума „Върви!“. След натискане на бутона GO пчелата тръгва като изпълнява за-даденото преди това движение. Бутонът „Пауза“ може да се използва при ситуации, в които трябва да се акцентира върху нуждата да се спре и да се помисли, преди предприемане на следващо действие. Например, ако моделираме пресичане на улица, на пешеходната пътека пчелата трябва да спре, „да се огледа“ и тогава да премине. Бутонът за изтриване се използва преди да се зададе новата команда.

Пчелата се движи в квадратна мрежа напред/назад. Завърта се на 90 градуса наляво и надясно. Могат да се поставят градирани по сложност задачи, с което се развива пространствено мислене. Чрез програмиране движението на пчелата се развива алгоритмично мислене у децата. Чрез разнообразни игри, задаващи мисия на пчелата, се реализират връзки между теми от различни образователни направления – Математика, Български език и литература, Околен свят. Така се прави трансфер на знания в процеса на игра. Пчелата се зарежда през USB компютърен порт или при закупуване на комплект – от специално гнездо за зареждане.

Методиката на работа е разработена от проф. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. Апробацията на методиката е направена в ДГ „Звездица Зорница“, гр. Бургас. Описание на експерименталната работа може да се види на сайта на проекта: http://www.daskalo.com/kindergarten2/

Комплектите се предлагат от издателство Изкуства и Образование и нови технологии.