4 Група – Математика

теми за месец май

Математика

Цифрите от 0 до 9

В първата задача илюстрацията трябва да се оцвети по дадената легенда, като в легендата количеството е маркирано чрез точки, а на илюстрацията, чрез цифри.

Децата трябва да подредят цветята в картинна числова редица. На първото черно кръгче се
подрежда цветето с едно розово листенце, на второто кръгче – цветето с две листенца и т.н. 

Задачата с цветята е променена така, че в средата на всяко цвете трябва да се постави числото, което показва броя на цветенцата му. 

Около всяко жълто кръгче трябва да се поставят толкова на брой триъгълници, колкото показва цифрата на записаното в кръгчето число. Получават се слънца с различен брой лъчи.

В следващите две задачи децата броят и съпоставят рибите в аквариума с числото, показващо броя им. В първата задача рибите са вътре в аквариумите и трябва да се запише броят им. Във втората задача аквариумите са празни, а под тях е записано число. Децата трябва да поставят по толкова на брой риби във всеки аквариум, колкото показва числото под него. 

Последните две задачи са за затвърдяване на уменията за построяване на алгоритмична редица по дадено правило. В случая трябва да се подреди домино от втори ред. Всеки следващ елемент се различава от предния по два признака. Тъй като признаците, по които сравняваме елементите в редицата са три (цвят, форма, размер), то всеки два съседни елемента трябва да имат един общ признак. След подреждане този признак се назовава – първият и вторият елемент са големи, вторият и третият – сини, третият и четвъртият – триъгълници и т.н.

Числата до 10

Разработените задачи имат за цел да се обобщят знанията на децата за числата до 10. Трябва да се определи броя на предметите в група и да се постави правилната цифра. Според числата, записани в нашийниците на кучетата да се поставят толкова петна на далматинците.

В следващата задача се комбинират знания за количество със знания за подреждане на числата в числов ред. На далматинците трябва да се поставят петна, така че броят им да съответства на позицията на кучето върху числовата права. 

 

Измерване

В началото на темата за измерването е дадена една задача за затвърждаване на уменията за ориентиране в пространството. Учителят/родтелят дава указания, а децата преместват цветните кръгчета. Например – постави червеното кръгче над животното, което е по средата горе на пързалката и т.н.

Следват задачи, при които децата трябва да разпределят дадените предмети на правилните места. Местата зависят от измерване на широчина, височина, дължина. 

Банкноти и монети

Първата илюстрация към ситуацията служи за провеждане на беседа с групата по темата за паричните единици и процеса на покупко-продажба. Въвеждат се понятията Банкноти и Монети. Въвеждат се понятията Стоки и Продукти. Когато предметът има обявена цена и се продава в магазин, той е стока или продукт. 

В следващата задача се прави съотнасяне на банкнота към цената на стоките. Дадена е банкнота от 10 лв. След беседа с децата учителят избира продукт, който може да бъде закупен с нея. Задачата може да се изпълни с две нива на трудност – първо ниво: да се отделят само стоките, които струват точно 10 лв.; второ ниво – групиране на стоки, така че общо да струват 10 лв. Дават се само примери за 5 лв. + 5 лв. Комбинирането на стоки по 2 лв. и по 1 лв. до сума от 10 лв. е над образователните стандарти за предучилищна възраст. Учителят може да постави в полето близалката, която струва 10 ст., за да провокира наблюдателността на децата. Обръща се внимание на означението за лев и за стотинка. 

Със следващата задача се затвърдяват знанията на децата за съотнасяне на изображение на
банкноти и монети към цената на стоки. Учителят маркира избрана банкнота/монета, а посочени деца ограждат на интерактивната дъска всички стоки на тази цена.

За затвърдяване на знанията за квалифициране е предложена задача, в която всяка стока трябва да се определи като дреха, играчка, храна или учебно пособие. Под всяка картинка има две еднакви геометрични фигури. Едната фигура остава до картинката, а другата трябва да се разположи в таблицата, така че на реда да съответства на една от четирите категории (дреха, играчка, храна, учебно пособие), а в колоната – на цената на стоката, означена на етикета й. Упражняват се понятията ред и колона. Формира се умение за определяне на поле (клетка) в таблица, като се засекат едновременно ред и колона. Със задачата се развива логическо и алгоритмично мислене у децата. След подреждане на таблицата, по нея учителят прави обобщение от вида: Жълтият квадрат отговаря на пуловера. От мястото на квадрата в таблицата разбираме, че пуловерът е дреха и струва 10 лв. Учителят може умишлено да постави символ на грешно място, например, червения триъгълник в колоната на монетата от 2 лв. Формулира извода, че бонбоните са храна и струват 2 лв., като очаква и изисква корекция от децата, тъй като бонбоните струват не 2 лв., а 2 ст.

В следващият тип задача по колоните са разположени различни стоки с етикети върху тях, като са допуснати грешки. Целта е стоките да се разместят, така че цените им да отговарят на колоната, в която са поставени.

Разработени са задачи за самостоятелна работа на децата от вече разгледаните видове. В едната задача трябва да разпределят геометричните фигури по таблицата според категория и цена на стоката. В следващата задача – да поправят допуснатите грешки в подреждането на стоките по колоните според цената им.

Поредната задача е предизвикателство за децата. Тя развива тяхната наблюдателност и изисква концентрация и прецизност. Всички предмети са в три размера. Трябва да се разпределят в три групи стоки. Най-големият размер стоки струват по 10 лв. Средният размер стоки струват 5 лв. Най-малкият размер – 2 лв. Децата трябва да подредят стоките по рафтовете в магазина и да им поставят етикети с цена.

Последната задача може да се изпълни в различни варианти. Вариант 1 – учителят посочва
банкнота или монета, а децата трябва да оградят всички стоки с тази цена. Може да посочи две банкноти/монети и да иска ограждане с различен цвят. Например, всички стоки с цена 10 лв. да се оградят в червено, а с цена 10 ст. – в синьо. Вариант 2 – всяко дете избира банкнота/монета, огражда я, а след това огражда всички стоки на избраната цена.

 

На пазар

Чрез първата задача се провежда беседа с групата, като се припомнят понятията Банкноти,

Монети. Учителят поставя в средата на страницата избрана банкнота или монета и избира
заедно с децата какво могат да купят за конкретната сума.

В следващия вид задачи е дадена цената на единична бройка от дадена стока и трябва да се
определи цената на няколко бройки от същата стока. За заплащането й могат да се комбинират различни банкноти и монети. В първата задача е дадено, че една круша струва 1 лв. Децата трябва да купят две круши. Първо на везната могат да се поставят две монети по 1 лв. За нагледност всяка круша се свързва със съответната монета. На следващ етап учителят обяснява, че две монети по 1 лв. отговарят на една монета от 2 лв. Използва означаване на количеството, като го моделира с точки. Така двете круши могат да бъдат платени и с една монета от 2 лв.

Във втората задача е дадено, че 2 мечета струват 5 лв. Трябва да се реши как могат да бъдат
платени 4 мечета. Учителят групира мечетата по две. За първите две поставя една банкнота от 5 лв. и за вторите две – отново поставя банкнота от 5 лв. Прави се извода, че двете мечета трябва да платим с две банкноти по 5 лв. По преценка на учителя може да се обясни нагледно защо две банкноти по 5 лв. са толкова, колкото една банкнота от 10. Тогава четирите мечета могат да се платят и с една банкнота от 10 лв.

За развиване на количествените знания на децата се поставя задача да купят продукти за 5 лв., като част от продуктите са по 2 лв. и по 1 лв. За да онагледи добре задачата, учителят използва инструмента Маркер и за всеки лев поставя по една точка. На 5 лв. ще отговарят 5 точки. Тогава децата, с помощта на учителя избират какво могат да купят, така че да „съберат“ 5 точки. Следва подобна задача за самостоятелно изпълнение от децата. Затвърдяват се и знанията за класифициране на предмети. От всяка категория стоки трябва да се купят неща за 5 лв., т.е.  децата могат да похарчат 5 лв. за храна, 5 лв. за играчки, 5 лв. за дрехи и 5 лв. за учебни пособия. За да им е по-лесно, могат да маркират с точки всеки един лев и да комбинират различни стоки, така че да получат по 5 точки в категория.

Разработени са разнообразни задачи за упражнения, които по преценка на учителя могат да се дадат за самостоятелна работа или да се работят първо заедно, а след това индивидуално на таблетите на децата.

В последните две задачи трябва да се огради количеството вдясно, което може да бъде купено с дадените монети. 

 

На пазар

Чрез интерактивните задачи се затвърждават знанията за монети и банкноти. Упражняват се знания за добавяне и отнемане. В първата задача имаме 5 лв. Децата трябва да изберат възможни покупки до 5 лв. 

В следващата задача стоките се категоризират според цена и според предназначение (храни, дрехи и т.н.). Подреждат се в таблица – редици и колони. 

Третата задача изисква предметите да се подредят правилно според цената, която е означена до всеки от тях. Упражняват се знанията за подреждане в колони. 

Следват серия от логически задачи. Децата трябва да определят цената на дадени стоки. 

В последните задачи трябва да оградят толкова предмети, за колкото ще им стигнат дадените пари. 

Чифт

На основата на първата илюстрация учителят може да проведе беседа с децата и да въведе
понятието чифт. В стаята са разхвърляни чорапи, които децата заедно с учителя подреждат по чифтове, като ги изнасят вдясно от илюстрацията на определените за това места.
В следващите задачи децата подреждат сами по чифтове обувки и ръкавици.

Предвидени са задачи за подреждане на домино от първи ред. Всеки следващ елемент в редицата трябва да се отличава от предния само по един признак

 

Великденска математика

Основен акцент в темата са геометричните фигури. Децата трябва да ги разпознават и назовават. 

Формира се разбиране за симетрия (осева симетрия). При украсата на великденските яйца са дадени образци, които децата трябва да довършат. 

Главоблъсканици

Първите две задачи от ситуацията поставят акцент върху елементите на геометричните фигури – връх и страна. Децата трябва да определят броя на върховете на дадените фигури и да оцветят фигурите според дадената легенда. След това трябва да определят направят съпоставка на предмети от живота с геометрични фигури, да определят броя на върховете и страните им да го означат с цифрата на съответното число.

Следващите задача са за развивана на логическо мислене у децата. В първата задача трябва да се подреди домино от трети ред. Първо се определят признаците на дадените фигури – те са различни фигури – кръг, квадрат, триъгълник, имат различен цвят – жълт, червен, син. Имат различна големина – големи и малки. Учителят поставя задачата: Да се подреди редицата, така че всяка следваща фигура да се различава по 3 признака от предишната. Първо задачата се прави заедно, а след това се решава още веднъж самостоятелно от децата. По този начин се работи с всички задачи от ситуацията. Последният елемент в редицата е голям син триъгълник. Следващият елемент трябва да е малък. Може да се избира от малък жълт кръг и малък червен триъгълник. Учителят поставя червения триъгълник и проверяват – там има съвпадение на един признак – форма триъгълник. Следователно, не може да се постави триъгълника и поставят в редицата малкия жълт кръг. Продължават заедно разсъжденията – последната фигура в редицата е малък жълт кръг. Следователно следващият елемент трябва да е голям. Могат да избират между голям син квадрат и голям жълт квадрат. Обсъжда се, че не може да е жълт квадрат, защото съвпадат цветовете. Избират синия квадрат. Довършват редицата. Първата задача е направена така, че да има единствено възможно подреждане на елементите. 

По аналогичен начин се подрежда и втората редица – отново домино от трети ред. 

В следващата задача е даден само първият елемент на редицата. Тук могат да се подредят
домино от трети и домино от втори ред. Подреждането на домино от трети ред може да стане
по единствен начин. При подреждане на домино от втори ред има две възможности, но при
едната два елемента остават извън редицата. 

Последната задача е за подреждане на домино от първи ред. Там всеки следващ елемент трябва да се отличава от предния само по 1 признак, т.е. трябва да си приличат по два признака. Първите три елемента са подредени. Коментира се по кои признаци си приличат два по два елементите. Първият и вторият са сини и са квадрати. Различават се по размера. Вторият и третият са квадрати и са малки. Различават се по цвета. Следващият елемент може да е само големия червен квадрат. Тогава общите признаци са форма и цвят (квадрат и червени). Различават се по размера и т.н. Задачата се довършва заедно с децата. 

Задачите от софтуерния пакет са подходящи и за екипна работа с изрязани от хартия елементи, за да могат децата да обсъждат помежду си, да се учат едно от друго. Комуникацията между тях е на друго ниво и използването й прави учебния процес по-ефективен. 

 

Теми за месец Април

С първата задача се въвеждат понятията еднакви и различни. Еднаквостта се отнася за фигури и форми. Две фигури са еднакви, когато, ако едната се наложи върху другата съвпадението е пълно. Между числата няма еднаквост, а има равенство. Можем да кажем че 2 е равно на 2, а един триъгълник е еднакъв на друг триъгълник. Децата трябва да открият еднаквите кучета и да ги маркират с един и същ по цвят кръг. Посочени от учителя деца обясняват приликите и разликите между двойките. Едно куче остава само. В следващите задачи, чрез схема в горната част на екрана е поставено условието на задачата. В първата задача мечетата трябва да се подредят така, че никъде да няма еднакви мечета едно до друго, т.е. да са по двойки, но различни. Обратно – в следващата задача кучетата трябва да се подредят в еднакви двойки. Децата трябва да подредят копия на сметалата от първия ред, като спазват точно последователността на цветовете и броя на топчетата. Поради малкия размер на елементите, задачата е подходяща за изпълнение на голям екран на интерактивната дъска. С последната задача се развива и наблюдателността на децата. Трябва да подредят цветята в еднакви двойки.

В ситуацията се прави пропедевтика на знаците за сравнение, чрез използването на изображение на крокодил, който отваря устата си винаги към групата, в която има повече предмети/обекти.
Децата трябва да поставят знак, с който да отбележат дали направеното сравнение е вярно или не.


В първата задача учителят дава възможност на децата да очертаят път в лабиринта до езерото. Всяко дете може да очертае свой път. След това трябва да може да го обясни, използвайки понятия за пространствено ориентиране. Втората задача предвижда ориентиране в мрежа по записан път. В последната задача децата сами очертават път в мрежата, а след това се опитват да го опишат или обяснят с ходове в мрежата.В първата задача се съчетават знанията на децата за дните на седмицата и редното значение на числата до 7. Следвайки илюстрациите децата трябва да подредят числата по илюстрациите. След това трябва да се формулират изречения от вида: „Във вторник Боби свири на цигулка. Вторник е втория ден в седмицата“. В следващите задачи учителят и децата съчиняват малки истории, с използване на дните от седмицата.Със задачите от ситуацията се развива и моторика на ръката, поради което е по-ефективно задачи от показания тип да бъдат реализирани на хартия с молив. Предложените варианти са за фронтална работа с групата, а индивидуалната е предвидено да се направи на работни листове, като се повторят дадените образци.
В електронния вариант може да се използват инструментите Молив, Маркер или Линия.
По указание на учителят децата разполагат цветните кръгчета върху илюстрацията. Наличието на много герои позволява да се даде различна точка на отчет – спрямо клоуна, спрямо момичето и т.н. Може точката на отчет да е у детето. Например, постави зеленото кръгче вдясно от момичето с маската и вляво от момчето с маска на мече. Припомнят се понятията ширина и височина. Децата трябва да измерят прозорците и да ги поставят върху къщата според дадените измерения. Всеки от телевизорите трябва да бъде прибран в подходящия кашон. Всяко животно трябва да бъде преместено до най-подходящата за него врата.
Учителят назовава измерения на кашон, а децата посочват кой телевизор са поставили вътре. Телевизорите са два по два с равна височина и съответно единият е по-широк, а другия – по тесен.

Задачите към темата са свързани с откриване на зависимости в редици, в които са използвани геометрични фигури. Децата трябва да довършат оцветяването като следват откритата последователност на цветовете. Допълнително може да им бъде поставена задачата да преброят фигурите от различен вид. Не се изисква да броят вложени една в друга фигури. При оцветяването могат да проявят и творчество, като изменят редицата, така че да се получи симетрична шевица. Работи се с инструмента Кофа.


В първите две задачи децата трябва да свържат последователно цветята, като следват числовата редица. Розовите цветя трябва да се свържат, като се започне от 1 и се стигне до числото10. Сините цветя се свързват в обратен ред – от 10 до 1. Използва инструмента Стрелка. Първо от лентата с инструменти се избира Отсечка. След това от вертикалното меню, което се появява на екрана се избира стрелка. Може да се избере цвят. С влачене се очертават стрелките, така че да се покаже последователността на свързване на цветята. В следващите две задачи децата трябва да подредят буктите по вазите. Броят на цветята в буката трябва отговаря на числото, записано върху вазата. В първата задача букетите са с цветя от 1 до 5 на броя, а във втората задача букетите са с цветя от 6 до 10 на брой. За преместване на цветята се използва инструмента Ръчичка.

В първата задача децата трябва да отбележат общия брой на сладоледите от всеки вид в кулите от сладолед. Сладоледите са три вида. Може да се постави задача на децата да дадат предложение какви по вкус могат да бъдат сладоледите – примерно, ментов, ванилов и шоколадов. Учителят може да постави допълнителни въпроси – кои са най-много, кои са най-малко. По задачата може да се направи игра в групата. На три места учитеят може да оформи сборни точки и да постави в тях знак за всеки вид сладолед. Всяко дете трябва да отиде на това място, на което се намира сладоледът, който най-много обича. След това се преброяват децата в групите и се прави извод кои сладоледи са най-много предпочитани от децата в групата. В следващите задачи децата трябва да подредят кулите по височина. В първия случай от найниската до най-високата, а във втория случай – обратно. Припомнят се понятията висок, нисък, най-висок, най-нисък. Учителят може да избере една кула и да попита „Колко е висока?“. В този случай се прави измерване на височината. Като мерната единица е кубче или фунийка със сладолед. За по-добро подреждане, учиелят може да очертае първо една линия, използвайни инструмента Линия. Върху нея се подравняват отделните кули от предмети.