3 група

теми за месец май

Математика

Геометрични композиции

Ситуацията започва със задачи, чрез които децата актуализират своите познания за
геометричните фигури и техните основни характеристики. За целта те трябва да открият, назоват и оцветят, както е показано е левия край на екрана, съответните геометрични фигури.

В следващата задача, освен да бъдат открити и назовани, е необходимо геометричните фигури да бъдат оградени с определен цвят, след което, в предвидените за това места, броят им да бъде обозначен с цифра.

В задачата от следващия екран децата трябва да подредят разпръснатите геометрични фигури така, че изображението в дясната част на екрана да бъде еднакво с това от лявата страна.

До края на ситуацията са предложени задачи, подходящи за самостоятелна работа на таблетите, които включват: оцветяване на композиция от геометрични фигури, пресъздаване на композиция от геометрични фигури, както и задачи за откриване на геометрични фигури и
обозначаване на броят им с цифри.

Български език и литература

Радостното ябълково дърво. „Радост“ от Леда Милева

Илюстрацията онагледява текста на стихотворението „Радост“ от Леда Милева.

Втори акцент в ситуацията е развиването на звуковата култура на децата – определяне
на първи и последен звук в думата, определяне на броя на звуковете в думата.

Подарък

По серия от картинки децата, с помощта на учителя, съставя разказ

Прости изречения

Към ситуацията са предложени много илюстрации, по които децата съставят изречения
и маркират по един кръг за всяка дума от изречението.

Околен свят

Празник на книгата

В първата част на ситуацията са подбрани разнообразни илюстрации, свързани с темата, по
които може да бъде проведена беседа, обогатяваща знанията на децата за националните
празници на България и тяхното значение за хората.

В упражнението от следващия екран, след като по пунктира бъдат повторени буквите, децата
могат да се опитат да свържат всяка от илюстрациите със буквата на звука, с който започват
думите.

Във втората част на модула се прави връзка към образователно направление Български език и литература. Включени са задачи за определяне звуковия състав на думата. Включените задачи са три вида: в първия под всяка дума са разположени квадратчета, които децата трябва да оцветят според броя звукове в думата. Във втория тип задачи са зададени звукови схеми, към които, с помощта на инструмент Линия, трябва да бъдат свързани думите, чийто звуков състав отговаря на схемата. В третия вид задачи, съобразно знака в горния край на екрана, трябва да бъдат оградени всички думи, които започват или завършват с първия или последния звук на думата от знака.

Теми за Април месец

Математика

Ситуацията започва с въвеждане в темата чрез обозначаването на количеството обекти в три отделни групи със съответното число. Следват задачи за количествено сравняване на предмети/обекти в две групи. Задачите са подходящи както за фронтална, така и за индивидуална работа на таблетите. С помощта на инструмент Кофа децата оцветяват брой кръгчета под всяка група, който съответства на елементите в нея. След това, съобразно знака в горния десен ъгъл на екрана, трябва да бъде оградена групата с повече или по-малко елементи. Следва задача, в която учителят може варира с условието, например: „постави в полетата 4 патладжана, 3 краставици, 5 круши и 4 ябълки, а след това постави до всяко поле цифрата, отговаряща на броя предмети в групата“ и т.н. В модула е предложена и задача, в която децата сами трябва да подредят и оградят група от предмети/обекти, така че да е изпълнено условието, зададено със знака в горния десен ъгъл на екрана. До края на ситуацията са включени още два типа задачи за установяване на количествено отношение на предметни групи. В първия вид задачи се сравнява количеството на елементите в две групи, поставя се числото съответстващо на броя им, след което, съобразно знака в горния десен ъгъл на екрана, се оцветява празното поле в групата с повече или по-малко елементи. Във втория вид задачи две по две се сравняват количествата предмети/обекти в общо четири групи, поставят се числата, отговарящи на броя им, а след това се оцветяват най-малките кръгчета на групите, изпълняващи условието, зададено чрез знака в горния десен ъгъл на екрана.

Ситуацията започва с броене на обектите в двете групи, като учителят огражда групата с 9 обекта. На следващия екран той въвежда цифрата на числото 9, показва символи за изразяване на количества от девет предмета/обекта – моливи, пръсти, точки и още веднъж показва количественото значение на числото 9, като огражда групата от девет предмета и оцветява девет от кръгчетата под цифрата. В следващата задача е необходимо към броя на обектите във всяка група да бъде съотнесено правилното число. Следват задачи откриване на правилно изписана цифра 9, а също така и за количествено сравняване на групи с до 9 предмета/обекта В следващата задача е необходимо във всяко поле да се постави необходимия брой предмети/обекти. В последната задача от ситуацията се работи за наблюдателността и концентрацията на децата. От тях се иска да открият всички правилно изписани деветки.

Ситуацията започва със преброяване на обектите в двете групи и ограждането от учителя на групата, състояща се от 10 предмета. На втория екран той отново огражда групата, от десет предмета, въвежда цифрите на числото 10 , показва символи за моделиране на количества от десет предмета – точки, пръсти, моливи, още веднъж показва количествения смисъл на числото 10 като оцветява седем от точките, разположени в жълтия правоъгълник. Следва задача за откриване на правилно изписано число 10, както и за моделиране на предварително зададено чрез цифра количество. За целта, с помощта на инструмент Пръстче децата поставят върху калинките толкова черни точки, колкото показват числата върху крилете им. В задачата от следващия екран е необходимо топчетата във всеки „стълб“ от пирамидата да бъдат преброени, а под тях да се отбележи количеството със съответното число. В хода на ситуацията са включени още разнообразни задачи, в които, на база зададено количество, децата трябва да подредят определен брой предмети в групи. В следващата задача пътят на всяко число е описан с пунктир и завършва с празно кръгче. Целта е пътят да бъде проследен, а кръгчето в края да се оцвети със същия цвят като на числото. В последната задача от модула е необходимо в двете полета, на база зададени количества и цвят, да бъдат поставен определен брой предмети. В малкото кръгче, свързващо двете полета, е необходимо децата да сложат числото, отговарящо на общия брой предмети, които са поставили в полетата.

В интерактивния модул към темата са предложени няколко типа задачи, имащи за цел да формират у децата представи за цяло и част от цяло. В първия тип задачи на екрана са поместени различни композиции от геометрични фигури, като части от тези композиции са разпръснати по екрана, а задача на децата е да ги поставят на правилното място. Следват задачи, в които е необходимо разместените части от илюстрация да бъдат върнати на правилните места. В следващия тип задачи са поместени изображения на познати за децата предмети, чиито разпръснати части трябва да бъда поставени на правилните места. За улеснение на децата на всеки екран, в горния десен ъгъл е поставено изображение на предметите в оригиналния им вид. Ситуацията може да завърши с подреждане на пъзели с различни илюстрации, всяка от тях, показана в оригиналния си вид в горния десен ъгъл на екрана.

Български език

По предложените илюстрации може да се проведе беседа с децата. Разширяват се знанията за измененията в природата.Предложени са аудио-запис на произведението и илюстрация за по-висока степен на нагледност при възприемане на текста.Към ситуацията са разработени задачи за самостоятелна работа от децата. Те трябва да оцветят толкова квадратчета, колкото е броя на звуковете в думата. Да определят първи и последен звук в думите.Околен свят

За въвеждащата част на ситуацията за предложени няколко екрана с илюстрации, по които се води беседа на тема билките, техните външни белези, местата, на които можем да ги открием и ползите от тях за здравето на хората. Във втората част на модула са включени и няколко задачи за затвърдяване на новите знания по темата. В първата от тях децата трябва да групират растенията според това дали ги използваме с декоративна цел (ваза), с лечебна цел (чай) или за направата на други напитки (сок). В следващата задача е необходимо да бъде оградено излишното растение. На последния екран от модула задачата на децата е да съберат в своята кошница само билки. Учителят може да избере и различно условие, например: „сложи в кошницата само цветя“ или сложи в кошницата само червени растения“ и т.н.

В началото на интерактивния модул са поместени различни илюстрации, подходящи за провеждане на беседа по темата. В нея децата се запознават в различни видове насекоми, различават техните характерни външни белези, научават интересни факти за местообитанието им и начина им на живот. В модула са предвидени и няколко упражнения за затвърдяване на новите знания. В първото от тях всяка пеперуда трябва да бъде поставена върху цвете със същия цвят. В следващите две упражнения учителят може да варира при поставянето на условие, например: „огради всички насекоми“, „огради всички птици“, „огради излишното“ и т.н. В следващата задача децата назовават и поставят всяко насекомо върху съответния контур. С последната задача от модула се прави и връзка с образователно направление Математика, като целта на задачата е, по зададения вече модел, да бъде завършена серията.