2 група

теми за месец май

Математика

По колко са

Над всяка от тортите е оставен кръг, в който с помощта на точки се означава броя на
свещичките. Децата и учителят преброяват свещичките и учителят с помощта на
инструмента Маркер, означава толкова на брой точки.

По следващата интерактивна страница могат да се направят два вида задачи. Вариант 1:
учителят поставя няколко свещички, а децата трябва да ги преброят и да означат толкова
на брой точки в полето под тортата. Вариант 2: Учителят рисува определен брой точки
под тортата (използва инструмент Маркер), а децата подреждат толкова на брой свещи
върху тортата.

Годишни сезони

По дадените илюстрации се затвърждават знанията на децата за годишните сезони. Всяка
от илюстрациите може да покаже на цял екран и да се дискутира по характерни белези
за сезона. С помощта на символите се определя кой сезон, кой е – коментира се и самия
символ, с който означаваме сезона.

Български език и литература

Рожден ден

По серията от илюстрации учителят и децата съставя кратка история за рождения ден на
Ани. Децата описват действията, разиграват диалози, дискутират възможните подаръци,
почерпката за рождения ден. Историята е представена като кадри в кино-лента, която да
помогне на учителя да разкаже отново историята, съчинена по илюстрациите.
Включени са аудио-записи на стихотворенията: „Рожден ден“ от Евгения Попова и
„Рожден ден“ от Георги Струмски.
Включена е илюстрация с три торти, като целта е те да бъдат описани – сметанова,
плодова, шоколадова. Може да се направи връзка с направление Математика като се
определи коя от тортите е най-висока и коя – най-ниска

Игри с думи и изречения

Чрез групиране на предметите според приложението им според сезона, учителят въвежда
децата в темата за годишните сезони и наближаващия сезон – лято. Обсъждат се
климатичните особености през лятото, назовават се предмети, които използваме през
лятото, действията и игрите през лятото и др.

Първи юни

Като използва илюстрацията учителят въвежда децата в темата за празника на децата –
първи юни. Преминава към работа по литературно произведение. Може да се използва
стихотворението „Първи юни“ от Ангелина Жекова: Вятър в слънчевите струни/ звънна
рано сутринта:/ Днес е празник, Първи Юни,/ за децата по света./ Детската градина
грее/ от цветя и знаменца./ Слънчо весело се смее:/ Празник! Празник е, деца!
Към ситуацията са включени стихотворенията „Нека ни целуне“ от Николай Зидаров и
„Слънчеви люлки“ от Тодор Янчев.

Околен свят

Рожден ден

Учителят въвежда децата в темата за личните празници – рожден ден и имен ден.
Коментират се имени дни на деца от групата. Вниманието се насочва към празника
рожден ден. Децата споделя свой опит. Беседва се върху празничната обстановка –
облекло, украса. Разширяват се знанията на децата за обичаите, свързани с празника.
Назовават се типични предмети и действия. Коментира се поведението, изразите, които
използваме за поздрав, пожелания, благодарност.

Детски празник

По илюстрацията учителят провежда беседа с децата за празника на децата – първи юни.
Споделят се лични преживявания. Акцентът е поставен върху игрите, приятелството,
празничната атмосфера. Важността децата да са щастливи, да растат усмихнати,
спокойни и щастливи

Теми за април месец

Математика

Учителят насочва вниманието на децата към илюстрацията с кучето и котката. Задава въпроси от вида: Къде е котето? Къде е кучето? Поставя задача от вида: Да оцветим с червено кръгчето, което показва мястото на котето на люлката. Да оцветим със зелено кръгчето, което показва къде се намира кучето на люлката. Учителят може да продължи задачата по илюстрацията като включи посоки. Както се люлеят накъде ще отиде котето – надолу, а кучето – нагоре. На люлката се люлеем нагоре – на долу и обратно. По следващата задача учителят и децата коментират по картината. Има таралежи. Повечето вървят към гъбката напред. Само един таралеж върви в различна посока. Откриват го и го ограждат. В третата задача върху стълба са поставени подвижни предмети. Учителят задава задача, а посочено дете я изпълнява с помощта на учителя. Например: Премести куклата нагоре, над кулата. Премести топката надолу – под кулата. След това учителят дава възможност на избрано дете – да премести някой от предметите и след това заедно с групата коментират какво е направено – дали предметът е преместен нагоре или е преместен надолу по стълбата. В последната задача е нарисуван паркинг и учителят дава указания как да бъдат паркирани колите. Например: Паркирайте автобуса напред, а зелената кола – назад. Избрано дете може да паркира червената кола и заедно децата да определят дали е паркирана напред или назад.

Дадени са цветя и вази в три цвята. Задачата на децата е да групират цветята по вазите, според цвета им, а след това да се преброят цветята във всяка ваза. Затвърждават се уменията за броене до 5. Под всяка от вазите е сложена плочка с определен брой точки, а вляво има подвижни цветя. Във всяка ваза трябва да се поставят по толкова цветя с цвета на вазата, колкото е броят на точките върху плочката.В последната задача във вазите има цветя. Задачата на децата е да ги преброят и да поставят под всяка ваза плочка с точки, която да показва броя на цветята във вазата.На илюстрацията са дадени клонки и гъсеници, но картинките не са групирани. Децата трябва да ги преброят и да определят броя им.
С помощта на учителя се преброяват обектите. Може в процеса на броене преброените обекти да се маркират, за да се отбележи, че вече са преброени. Броят на гъсениците и броят на клонките се означава с помощта на точки под картинките вляво. В следващите задачи се затвърждават знанията и уменията на децата за сравняване на предмети групи. В първата задача трябва да се открие групата с повече обекти, а във втората да се подредят толкова пчели, колкото са пеперудите. В последната задача се определя броя на предметите в групите и се означава с толкова на брой точки.

По легендата се оцветяват фигурите във великденските яйца. Поставя се допълнителен въпрос – кои две от яйцата са еднакви. За оцветяване се използва инструмента Кофа, а за ограждане на еднаквите яйца – инструмент Молив или Маркер. В следващите задачи се работи с редици. Децата откриват зависимостта и трябва да продължат редицата. Цветните яйца се местят с инструмента Премести (ръчичката).В първия вид задачи е дадена редица от еднакви фигури, в която една от фигурите липсва. Под редицата са разположени различни фигури и децата трябва да открият коя от тях е от редицата. По последната интерактивна страница учителят може да направи разнообразни задачи. Например, в горния ляв ъгъл на таблото може да постави фигура кръг, а по средата – икона за цвят червен. Така задава следната задача: Поставете върху полето само червените кръгове. След като премести по указания на децата червените кръгове, поставя допълнителна задача – да ги преброят. Броят на кръговете означават в долния ляв ъгъл с ръчичка, показваща толкова на брой пръста.

Български език

Акцент в ситуацията е съставяне на изречения с използване на единствено и множествено число на съществителните имена. По картинките децата определят кои са по един, кои са по много, а след това за всяко изображение с помощта на учителя се съставят изречения.
Учителят използва илюстрацията и запознава децата с произведението на Дора Габе „Катето и Джори“. Включен е аудио-запис на стихотворението. Втората задача е за развиване на наблюдателност – децата трябва да открият три разлики в илюстрациите и да ги обяснят и опишат.
За работа по темата са подготвени илюстрации от изучени литературни произведения. Децата трябва да открият връзките между героите и да свържат по двойки. Към всяко произведение е добавена илюстрация за визуализиране на цял екран, за да се подпомогне работата на децата и да се припомнят епизоди от произведенията. Включени са: Капризната котка, Трите прасенца, Три сестрички, Пожарът, Ябълката, Кравайчето.По илюстрацията учителят въвежда децата в темата за Великден и преминава към работа по литературно произведение. Към ситуацията са включени стихотворенията „Великден“ от Дора Габе и „Цветница“ от Ангелина Жекова.

По илюстрациите учителят задава въпроси от вида: Кои са леки? Кои са страшни? Кои са усмихнати? Кои са меки? Насочва децата да правят описание на избрани играчки, предмети и обекти, като използват прилагателни имена.

Околен свят

Учителят въвежда децата в темата за пролетта и промените в природата. Насочва вниманието на децата към прелетните птици. Назовават щъркел и лястовица и ги описват. Обръща се внимание на гнездата, които правят двете птици – те са близо до хората, в села и градове – как хората се отнасят към гнездата им, какви грижи трябва да се полагат, как да не се вреди.
Темата за пролетта продължава с беседа за растенията и грижите за тях през пролетта. Вниманието на децата се насочва към изобразените дейности на илюстрацията. Поставя се акцент на това от какво имат нужда растенията, за да се развиват – плодородна почва, вода и слънчева топлина и светлина.
Знанията на децата за животните се развиват със знания за животните в полето. Сред тревите могат да видят калинки, пеперуди, бръмбари, мравки, скакалци. Назовават животните от илюстрацията и ги разглеждат в уголемен вид, за да ги опишат. Основно внимание се отделя на пеперудата и на калинките. Назовават се части на тялото, начина на придвижване. Обръща се внимание на грижите за животните и нашето отношение и поведение към тях.Учителят насочва беседата към празника Великден. Децата разказват как се празнува празника, споделят личен опит, преживявания и случки. Описват се предмети и дейности, свързани с обичаите около Великден.

По илюстрациите децата и учителя съставят кратки истории за екскурзии и пътешествия. Беседата се насочва към споделяне на личен опит от децата – какво е екскурзия, с какво може да се пътува, какво се разглежда, къде се спи, как се държим и др. От дадените предмети във втората задача трябва да се изберат тези, които е подходящо да се носят по време на екскурзията и да се обясни защо.