1 група

Теми за месец май

Математика

По колко са?

По илюстрацията децата и учителят броят до три. Топката е една. Тортата е една.
Момчето е едно. Майката е една. Момиченцата са две. Чашите са две. Децата са три.
Кутиите с подаръци са три. Сладките са три.

Следващите задачи акцентират върху равенството между обектите в две групи. Балоните
са толкова, колкото са децата. За всяко дете има балон и за всеки балон има дете. Докато
проверяват дали за всяко дете има балон, учителят използва инструмента Молив, за да
оцвети балоните. В третата задача отново се акцентира на равенството – децата са точно
толкова, колкото са сладките върху масата.

Чрез подреждане на масата нагледно се сравняват броя на децата, броя на сладките и
броя на чашите – всички са по три.

 

Кръг, триъгълник, квадрат

По илюстрацията учителят провежда беседа с децата за формите, които могат да открият
в илюстрацията, показваща играещи деца. Топката има кръгла форма, а хвърчилото –
триъгълна. Съответните фигури са кръг и триъгълник.

По изобразената апликация, учителят насочва вниманието на децата към фигурите, от
които са направени къщите. Първо поставя задача да се открият квадратните форми –
комини, прозорци. След това заедно с децата откриват триъгълните форми – покривите
на първите две къщи.

Аналогично по втората апликация от геометрични фигури децата откриват и назовават
отделните фигури, форми и цветове. Ръцете на човечето са жълти. Те са триъгълници.
Ръцете имат триъгълна форма и т.н. Използват се названията на основните цветове и на
частите на тялото – ръце, глава, крака. Включени са допълнителни елементи – шапка,
копчета, обувки.

В следващите три задачи е дадено очертано поле в определена форма и до него –
разпръснати цветни геометрични фигури. По указания на учителя децата трябва да
открият съответните фигури и заедно с учителя да ги преместят в очертаното поле.
По първата задача в полето могат да се поставят всички квадрати. Или да се постави само
големия квадрат. Или да се поставят само малките квадрати.

По втората задача в очертанието трябва да се поставят всички кръгове. Като втори
вариант – да се поставят само зелените кръгове и т.н. Аналогично се изпълнява и задачата
с триъгълниците.

 

Годишни сезони

Запознаването със сезоните следва спираловиден принцип и еднотипни задачи.
Въведените в началото на учебната година символи се използват постоянно, за да се
изградят асоциативни връзки. В тази ситуация се въвежда третият сезон – пролетта. На
всяка илюстрация трябва да се постави правилния знак. В първите задачи на екрана е
изобразен по един сезон, а в следващите задачи – по два сезона, които децата трябва да
разпознаят и означат. Паралелно се затвърждават и знанията пространствено положение
– горе, долу. Към задачите са добавени подвижни обекти, които учителят може да
постави на различно място върху илюстрацията и да формулира твърдения с изразите
„горе“ и „долу“.

 

Български език

Рожден ден

По основната илюстрация учителят провежда беседа с децата – какво празнува децата,
кой е рожденикът, какво ще му подарят Ани и Лили, какво прави майката на Томи.
Включен е аудио-запис на стихотворението на Ангелина Жекова – „Рожден ден“.

Следва работа за формиране и развиване на речниковия запас на децата. Акцентира се на
основните елементи, с които свързваме празнуването на рожден ден – тортата и
свещичките, подаръците, които подаряваме на рожденика и украсата, която подготвяме
на стаята, в която се празнува рождения ден.

По темата „Рожден ден“ е предвидено и второ литературно произведение –
стихотворението „Празнична торта“ на Мария Йосифова. Аудио-записа се стартира при
щракване върху касетофона при избран инструмент Избери.

Предвидени са илюстрации за допълнителна работа по развиване на речника на децата.
Акцентира се на допълнителни думи, свързани с празничната украса, празничната
трапеза, действия, свързани с празника като правене на снимки за спомен и др. – корона
и шапка за рожден ден, свещички, гирлянди, фотоапарат, сладки.

 

Игри със звукове и думи

За развиване на звуковата култура се използват римушки. В ситуацията са включени
аудио-записи на римушки от Ангелина Жекова, с акцент върху звуковете ЙО (йод), ДЖ
(джоб), Ю (ютия, люлка) и Я (ягода, яйчице).

 

Околен свят

Рожден ден

По илюстрацията учителят въвежда децата в примерен сценарии – Томи има рожден ден
и мама и татко са му организирали празник. Томи има гости, те са му подарили подаръци.
Има украса за рождения ден. Майката прави снимки за спомен. Учителят предразполага
децата да разкажат как са отпразнували рождените си дни, какво обикновено има на
празничната маса. Назовават се типични за личния празник предмети – торта, свещички,
подаръци.

В следващата задача трябва да познаем какво е имало във всяка от кутиите с подаръци,
като знаем, че кутията е в същия цвят като предмета в нея. Назовават се цветовете.
Назовават се предметите.

Обръща се внимание на половите особености. Децата трябва да изберат подходящ
подарък за Томи. От дадените варианти остават куклата и чантичката като типични
предмети за момичета.

В последната задача децата и учителят подреждат празничната маса. Назовават
поставените храни.

 

Моят празник

По илюстрацията учителят въвежда децата в темата. Във всички държави се отбелязва
ден на детето. У нас този празник е на 1 юни, както и в повечето държави в източна
Европа. Учителят и децата беседват по начина, по който се отбелязва първи юни – с игри,
концерти, музика, спортни състезания. Предразполага ги да разкажат за своите желания
и стимулира желанието им за участие в празника.
Коментира се настроението по време на празника и основни елементи, свързани с него –
балони, цветя, игри.

 

Тук представяме темите за месец април по направленията Математика, Български език и литература и Околен свят.

Изберете направлението и темата. Прочетете кратките или пълните указания и проследете връзката към интерактивните учебни ресурси на образователния софтуер ИТИ-ДГ

Теми за месец април

Математика

Подробни указания по темите можете да намерите ТУК. По-долу са дадени връзките към темите и кратки насоки по всяка от тях.

По основната илюстрация учителят и децата броят до три. Откриват обекти, които са по един и ги назовават (щъркела), обекти, които са два (калинките) и обекти, които са три (пеперудите).

Следващ акцент е групирането по цвят или по вид. Ако се групират по цвят се получават три групи. Във всяка група обектите са с един и същ размер и с един и същ цвят. Същите обекти могат да се групират и по вид. Затвърждават се знанията за сравняване – пеперудите са точно толкова, колкото и цветята. По аналогичен начин се проверява и че калинките са толкова, колкото и пеперудките. За по-добро онагледяване на процеса се използват инструмента Молив за свързване на двойките и ограждане на групите.

В последната задача се затвърждават уменията за сравняване по височина с използване на изразите „по-висок“, „по-нисък“. Задачата е по-високия щъркел да се постави в гнездото на по-високото дърво и по-ниския щъркел – в гнездото на по-ниското дърво.

Темата се реализира чрез игри и обследване на реални предмети. Към ситуацията е подготвен интерактивен материал за изясняване на понятията по-нисък, по-висок и равни по височина. Ани живее в по-високия блок и децата трябва да открият кой е той. Блоковете са подвижни и са направени като кули от кубчета. Чрез наслагване може да се провери кой „блок“ е по-нисък и кой по-висок. С помощта на учителя се открива, че по-високия блок е синият и това е блокът на Ани.

Ели живее в по-ниския блок. Отново чрез беседа и сравняване се открива по-ниският блок. Това е червеният блок. Учителят активно използва в речника си понятията за сравнения – по-висок, по-нисък.

Последната задача поставя вниманието върху равни по височина предмети. Ели и Ники живеят в равни по височина блокове. След като открият кои са равните по височина децата трябва да изберат кое дете, в кой блок живее. Типичният избор – момиченцето в червения блок, а момченцето – в синия. Затвърдяват се и сензорните възприятия за цветове.

По основната илюстрация учителят и децата броят от едно до три. Момчето е едно, момичетата са две, а охлювчетата са три. В следващата задача трябва да се сравнят по брой обектите в групата на цветята и в групата на охлювчетата. Първо трябва да се оформят групите – чрез ограждане с инструмент Молив или Маркер. След това учителят последователно свързва охлювче с цвете, като различните охлювчета свързва с различни цветя. Формулира извода, че охлювчетата са толкова, колкото са цветята.

Задачата е да се преброят цветята и да се преброят охлювчетата. Очертават се групите, а броят на обектите във всяка група се означава с толкова на брой точки. Последната страница от образователния софтуерен модул включва подвижни елементи, с помощта на които учителят може да състави разнообразни задачи за преброяване или за сравняване на предметни групи.

По първата илюстрация учителят насочва вниманието на децата към празника Великден и обичаите, свързани с боядисването на яйца. Обръща се внимание на сезона и типичните елементи, по които разпознаваме есента – зеленината, цъфналите цветя.

Преминава се към работа за затвърдяване на уменията на децата да сравняват и броят. В първата задача дадените яйца трябва да се групират по цвят и да се сравнят с използване на израза „толкова, колкото“. Учителят с помощта на децата подрежда яйцата в кошниците. С помощта на инструмента Молив последователно свързва жълто яйце от едната кошница с червено от другата, без да повтаря. Могат да се използват различни цветове на молива за по-добра нагледност. Формулира се извода, че червените яйца са толкова, колкото са жълтите яйца. Може да се дискутира върху цвета на яйцата. По Великден хората оцветяват яйцата, като някои са в един цвят, а други са шарени. Нашите яйца са шарени, но имат един основен цвят и шарка в друг цвят. Едните са червени с жълта шарка, а другите – жълти, с червена шарка. Обогатява се речника на децата.

В следващите две задачи акцентът е на броене до три. Отново трябва да се групират яйцата по цвят – яйцата са шарени (основен цвят и шарка). Учителят с помощта на децата подрежда яйцата по кошниците. Преброяват ги заедно. За всяко яйце, учителят поставя по една точка. Така броят на яйцата се означава с толкова на брой точки над съответната кошница.

По първата илюстрация – илюстрацията от картона на децата – учителят насочва вниманието на децата към отделни обекти, така че да отброят постепенно от 1 до 3. Например, колко деца се возят в синята кола? (за по-добра нагледност е поставен бутон за визуализация на цял екран на колата) В колата се вози едно дете. Колко деца се возят в автобуса? В автобуса се возят две деца. Колко пътници е имало в автобуса? (В автобуса е имало трима пътници – двете деца и майката). Така постепенно се брои от едно до три. Паралелно се припомнят названия на транспортни средства.

Следващ акцент в ситуацията е затвърждаването на понятията „голямо“, „малко“, като се съчетават с уменията за броене до три. По илюстрацията учителят задава въпроси като: Колко са големите вагони на влака? Колко са малките вагони? Колко са всичките вагони на влака? Следват две задачи, в които децата заедно с учителя трябва да групират предметите в две групи според големината им – големите предмети да бъдат подредени в голямата кутия, а малките – в малката кутия. С последната задача отново се акцентира на броенето до три. Кои са по едно? (автобуса, колелото, самолета) Кои са много? (много са колите) Колко са колите? (колите са три).

Български език и литература

По основната илюстрация учителят запознава децата със стихотворението на Ран Босилек „Гост“. Анализира се съдържанието на текста. Щъркелът се е завърнал от топлия юг, носи пролетта – сменят се сезоните – зимата свършва, започва пролетта. Тя идва с топло слънце и красиви пролетни цветя. Обръща се внимание на отделни думи – дългокрак – и се разяснява техния смисъл. Следва работа за формиране и разширяване на речниковия запас на децата. Акцентът е върху думи, свързани с пролетта и събуждащия се живот в природата – щъркел, пеперуда, калинка, трева, слънце, цветя. За всяка дума учителят формулира словосъчетания или кратки изречения.

Включени са още две произведения по темата – стихотворенията „Пеперуда“ и „Калинка малинка“ от Атанас Душков. За развиване на звуковата култура се използват римушки. В ситуацията са включени аудио-записи на римушки от Ангелина Жекова, с акцент върху звука Щ (къща, щъркел).

Литературното произведение е онагледено с поредица от илюстрации. На първата илюстрация бабата замесва питка за дядото със сиренце и масълце, защото много му се е прияла. Питката е става от вкусна, по-вкусна. На втората илюстрация – бабата оставя питката да изстине на прозореца, но тя след като поседява се търкулва от прозорчето на двора, а от там на пътя. На третата илюстрация – среща със Зайо Байо, който толкова харесва питката, че я заплашва, че ще я изяде. Тя обаче му изпява песничка, с която да го заблуди и се търкулва отново по пътя. На четвъртата илюстрация – среща с Кумчо Вълчо – случва се същото. Успява пак да избяга. На петата илюстрация – среща с Баба Меца – отново се измъква. На шестата илюстрация – среща с хитрата Кума Лиса, която обаче я надхитрява. Включен е и аудио-запис на приказката.

По основната илюстрация учителят провежда беседа с децата. Назовават се предмети и обекти, описват се действия, съставят се прости изречения. Вали дъжд. Ани и Лили са се скрили под чадъра, а Томи има дъждобран. По тревата и по цветята пълзят охлюви. Охлювите обичат влажното време. Охлювчето има рогца и черупка, в която се крие. Дъждът напоява земята, тревата, цветята. По илюстрацията учителят помага на децата да довършват започнато от него изречение. Например, В тревата пълзят …(охлюви). Охлювът има … (рогца). Охлювът се скри в … (черупката). Вали … (дъжд). Ани и Лили се крият под … (чадъра). Томи е облечен с … (дъждобран). Следва работа по развиване на речниковия запас на децата. Акцентира се на охлюва и особеностите на неговото тяло – рогцата и черупката. Последователно учителят издърпва една от скритите долу вляво картини, поставя я на таблото, назовава я заедно с децата, отмества видяната картинка вдясно, така че да я скрие от погледа на децата и взима следващата илюстрация. Използва инструмента Премести. Преминава се към възприемане на литературни произведения. Към ситуацията са подготвени аудио-записи на стихотворенията „Охлювче“ на Васил Стоянов и „Изведнъж
рукна дъжд“ на Владимир Голев. Предвидени са допълнителни илюстрации за развиване на речника на децата. Акцент е поставен на предмети, които хората използват, когато има дъжд – чадър, дъждобран.

Последната задача към ситуацията има за цел да се формира умение у децата да използват правилно единствено и множествено число на съществителните имена и да съгласуват правилно прилагателно и съществително в единствено и множествено число. По илюстрацията учителят иска децата да му посочат едно бяло цвете и го огражда с указан цвят. След това учителят иска децата да посочат групата от бели цветя и тя я огражда в друг цвят. По подобен начин се работи и със сините цветя. Учителят използва активно словосъчетания в единствено и множествено число – едно синьо цвете, много
сини цветя.

По темата за Великден са подготвени три аудио-записа на три стихотворения. Първото стихотворение е „Великденско яйце“ от Ангелина Жекова. Второто стихотворение е „Великден“ от Дора Габе. Третото стихотворение е „Великден“ от Димитър Спасов.


По основната илюстрация се провежда беседа. Разглеждат се илюстрациите. Обяснява се кой какво прави. Следва работа за развиване на речниковия запас на децата. Акцентира се на думи за различни транспортните средства и части от тях – врата, гуми, фар. Следващ акцент в ситуацията е възприемането на литературно произведение: „Пътуване с кола“ на Радой Киров. По следващите илюстрации децата с помощта на учителя съставят изречения. Например: Ани и майка й слизат от автобуса. Пред къщата спря синя кола и др. На страницата с две илюстрации е използвана леко прозрачна завеса, с която учителят закрива едната или другата картина, за да насочи вниманието на децата. По илюстрациите се съставят изречения. Например: Томи кара колело. В небето лети самолет. За преместване на завесата се използва инструментът Премести.

Околен свят

Илюстрацията към темата на ситуацията може да подпомогне работата на детския учител. Вниманието на децата се насочва към щъркела. Описват се характерни елементи за птицата, формират се знания за гнездото на щъркела, за храната, за местата, които обитава и др. Учителят насочва вниманието на децата за грижите, които трябва да полагаме за чистотата на природата, за птиците. Вниманието се насочва към пеперудите и калинките. Пеперудите летят и качат по цветята. Цветовете им са разнообразни. Калинките пълзят и летят. Червени са. Имат черни точки.

Прави се връзка с теми от направление Математика. Децата трябва да открият калинката с една точка, тази с две и тази – с много точки. По указание на учителят децата намират съответната калинка, а учителят я огражда. Припомнят се знанията за малко и голямо. Върху голямото цвете учителят, с помощта на децата трябва да постави голямата пеперуда, а върху малко то цвете – малката пеперуда.

Вниманието на децата се насочва към участниците в движението на пътя – пешеходци, шофьори, пътници. За всеки от тях се определят правила на поведение. Пешеходците изчакват зелената светлина на светофара, за да пресекат улицата. Специално внимание се обръща на поведението на детето. То трябва да държи за ръка възрастните, с които е навън когато пресичат улицата, а в останалото време на разходката трябва да е близо до възрастните, за да не се загуби. Коментира се поведението на шофьора, нуждата да е внимателен и спокоен, за да не допусне грешка докато шофира. Обръща се внимание на детето в седалката. Беседва се върху важността децата да се возят, седнали в детското столче на с добре поставен предпазен колан. От основната илюстрация чрез щракване върху иконите с нарисувана лупа върху тях, се визуализира на цял екрана съответната част от общата илюстрация. Така се постига подобра нагледност и разговора се насочва в желаната от учителя посока.

Първата тема, застъпена в ситуацията е разпознаване и назоваване на метеорологичното време по дадена илюстрация. Учителят и децата поставят знак за времето на всяка от картинките – облачно, дъждовно и т.н. Следващата част от ситуацията предвижда децата да се запознаят с открояващи се бележи от външния вид на охлюва и на калинката. Върху подвижна завеса за онагледени най-важните елементи за животните – охлювите има рогца и черупка. Калинките имат по две крилца, върху които са оформени различен брой черни точки.По темата за Великден учителят запознава децата с основни обичаи и символи на празника. Изслушва техните разкази за празнуването у дома. Припомнят се вече изучени празници – Коледа и Баба Марта и се назовават типични предмети, свързани с тях – мартеници, коледна украса, елха, играчки. Към ситуацията е подготвена интерактивна задача, в която по илюстрациите на трите празника учителят и децата трябва да подредят предмета, който се отнася до съответния празник.В хода на работа по темата се формират и разширяват знанията на децата за безопасно поведение на пътя, което е свързано и с правила за поведение при пътуване. Когато са с мама и татко на улицата, при качване и слизане от превозно средство, децата трябва да държат ръката на мама, татко, баба, дядо.
Особен акцент се поставя на правилното возене в автомобил. Детето трябва да разпознава, да разбира и да приема мястото си в автомобила на специално поставена детска седалка и поставен предпазен колан. Чрез емотикони трябва да се отбележи неправилния начин на сядане в първата илюстрация. Учителят и децата провеждат беседа за опасностите, които крие липсата на колан и това, че детето не седи в детското столче. Следващ акцент в темата са транспортните средства. Децата назовават показаните транспортни средства и разказват какво знаят за тях, кой е пътувал с такива средства. Учителят уточнява техните представи. Последните задачи са свързани с безопасното пресичане на улицата. Припомнят се цветовете на светофара и тяхното значение. Решават се два конкретни казуса – дали момичето постъпва правилно на показаните илюстрации. Използват се емотикони за маркиране на одобрение или неодобрение.