Интерактивно начало

През учебната 2016-2017 година Община Бургас стартира мащабен образователен проект – „Интерактивно начало“.

Целта на проекта е да се реализира визията за съвременната детска градина, осигуряваща модерна и богата на технологии среда, съвременни методи на педагогическо взаимодействие и високо-квалифицирани педагогически кадри.

С финансовата подкрепа на Община Бургас през 2016 и 2017 година повече от 22 детски градини са оборудвани с интерактивни дъски и персонални таблети за децата. Учителите използват в работата си специално разработен софтуер с интерактивни дидактични ресурси. Днес проектът се разширява и все повече детски градини са модерно оборудвани и активно интегрират технологии в съчетание с игрови методи и интерактивно педагогическо взаимодействие с децата.

От ранна възраст към технологиите трябва да възпитаме отношение като към среда и средство за обучение, откривателство, творчество, знание, и по-малко като към средство за забавление и прекарване на свободното време.

В разработения ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ на работа в детската градина използваме технологиите за учене, но не забравяме играта в детската градина. Учителят използва интерактивна презентационна техника, за да представи новите знания по високо нагледен и интересен начин. Нашите деца днес има визуално-кинестетичен стил на учене. Те трябва да видят качествени нагледни учебни материали, но и трябва да участват активно в образователния процес. Ето защо времето на седене по масичките в градината е сведено до 10-15 минути. През останалото време децата играят игри – дидактични, музикални, екипни, ролеви.

Не се конфронтират книгата и таблета. Да прелистваш страниците на книга и да пишеш с молив в ръка букви и цифри е безценно човешко постижение, което никоя разумна нация няма да загърби по пътя на развитието си.

Съчетаването на дъската и таблетите е най-актуалният модел в съвремието ни. Фронталната работа на учителя с презентация не е достатъчна. Детето се превръща в пасивен зрител и скоро му доскучава. Интерактивната дъска дава повече свобода, но отново на нея могат да работят 1, 2, 3 деца. Останалите гледат и се ядосват защо не са те. А с таблета – всяко дете изпълнява своята работа и след това всяко иска неговата работа да бъде показана на групата. Децата искат да работят. Те са любопитни, активни – в тази възраст те са пълни с енергия, попиват всичко, което им дадем като информация. Освен това всяко иска да бъде индивидуално оценено. Не на фона на останалите, а само за себе си – как се развива то, дали се справя добре.

Разработена е и методика за обучение чрез програмируеми играчки. Така се формира алгоритмично мислене от ранна възраст. Децата се научават да програмират пчела-робот. Реализира се трансфер на знания между различни образователни направления.

За работа в богата на технологии среда е разработен специален образователен софтуер, който включва по над 200 интерактивни ситуации по Математика, Български език и литература и Околен свят с над 2000 разнообразни задачи за всяка група. Включени са много нагледни материали и ресурси по направленията Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, и Музика за всяка група в детската градина. Софтуерът позволява на учителя да провежда добре онагледена интерактивна беседа с децата при формиране на нови знания. Учителят може да излъчи задача на таблетите и всяко дете да работи самостоятелно върху нея. Има специално разработен комуникационен софтуерен модул, който позволява работата на избрано дете да бъде показана обратно на интерактивната дъска за проверка и обсъждане. Разработен и модул с образователни компютърни игри по Математика, Български език и Околен свят.

Методиката на работа предвижда дозирана работа на таблетите и съчетаване с дидактични игри, екипни задачи, музикални дейности, работа в книжките на децата. Педагогът работи в богата на технологии среда, като сменя динамично методите на работа. Поддържа се интерес у децата и се постига висока мотивация за участие в образователния процес. 

Друг важен акцент, на който обръщаме внимание е езиковата подготовка. България е уникална малка територия на картата на света. Знанието на чужд език е богатство, и то не само за българина. Ранното чуждоезиково обучение е здрава основа за формиране на по-нататъшни езикови компетенции. Разработеният образователен софтуер, освен модулите по математика, български език и литература, околен свят, музика, изобразително изкуство, съдържа и модул по английски език. Така чрез добре онагледени и озвучени задачи децата научават с лекота думи и фрази. Ранното чуждоезиково обучение, организирано от Община Бургас е уникално за страната ни – до него имат достъп всички деца в 3 и 4 група и в първи клас.

Динамичният модел за работа в богата на технологии среда е разработен под научното ръководство на проф. д-р Румяна Папанчева. Прилага се в община Бургас. Всички учители са преминали квалификация за работа по модела, обучение за работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер.

Основни партньори на Община Бургас в проекта „Интерактивно начало“ са Издателство „Изкуства“ и Образование и нови технологии.