4 група – БЕЛ

теми за месец май

Български език и литература

Излет в планината – разказ

По предложените илюстрации децата и учителят съставят кратък разказ. Поставят се въпроси – Какво се е случило преди това?, Какво се е случило след това? и др.
По сюжета на илюстрациите се формират знания и умения, свързани със звуковата култура на децата. Въвеждат се буквите на звуковете К и Г.

На следващия екран задачата на децата е да помогнат на изгубеното момиченце да намери
своето семейство. За целта то трябва да премине през гората. Правилният път е означен като поредица от звуковете „К-Г-К-Г-К“. Детето първо трябва да стигне до най-близкия предмет, който започва със звук „К“. Оттам да отиде до най-близкия предмет, който започва със звук „Г“ и т.н. За очертаване на пътя може да се използва инструментът „Свържи“, като се избере стрелка в посоката на движение на детето. 

Работата по определяне на звуковете К и Г и техните букви може да продължи в следващата ситуация, където основен акцент е развиването на звуковите знания и умения на децата. С откриване на пътя се прави връзка и с понятията за близко и далече от образователно направление Математика. 

 

Момче и пчела – Асен Разцветников

В помощ на педагога в интерактивния модул е включен аудиозапис на стихотворението „Момче и пчела“ от Асен Разцветников. Активирането на записа става чрез щракване върху синия касетофон с инструмент „Избери“. След запознаване с произведението се преминава към беседа по него, в която децата изразяват своето отношение към героите. В процеса на работа се конкретизира значението на непознати думи и изрази. Децата заучават текста по роли. 

 

Празник – Веса Паспалеева

В модула са включени аудио-записи на произведенията „Празник“ на Веса Паспалеева и „Книгата“ от Дора Габе. Целта на ситуацията е възприемане и съпреживяване на текстовете. В процеса на работа се анализират образа на майката и детето. Конкретизира се значението на непознати думи и изрази. Натрупват се знания за значението на празника 24 Май и свързаните с него традиции. Децата заучават текстовете на произведенията, работи се за изразителност при рецитиране.

 

Звук и буква

Към темата са разработени много задачи, чрез които се затвърдяват и надграждат знания на
децата за графичните знаци на вече изучавани звукове – В, Ф, З, С, Д, Т, М, Н, Р, Л и др.
В първата задача децата трябва да разпределят картинките в три множества според буквата на първия звук от думата.

Следващите задачи целят да се затвърдят уменията за идентифициране на гласните звукове в състава на думата. Чрез задачата се реализира кодиране, с което се развива логическо мислене у децата. В долната част на страницата е даден кода – всяка буква е означена с геометрична фигура. На различните букви отговарят различни фигури – по форма или цвят. В долната лява част на страницата има подвижни цветни фигури. Децата трябва да определят кой от гласните звукове се съдържа в думата и да поставят до картинката съответната фигура. Например в думата мед има звук Е. До картинката на меда трябва да се постави знака, отговарящ на звука Е – зелен квадрат. 

В следващите задачи някои от думите са двусрични и в тях има по два гласни звука. Децата
трябва да ги определят и да ги означат с фигура, според дадения код. Задачата е с повишена
трудност и се изпълнява с помощта и насоките на учителя или се поставя като екипна работа, за да могат децата да си помагат взаимно. 

Следват разнообразни задачи, в които децата трябва да оградят или да групират думите
според буквата на първия им звук. Всички изображения са предварително озвучени, а аудиозаписите могат да бъдат чути чрез щракване върху картинката с инструмент „Избери“.
Картинките са подвижни и могат да се разместват, за да бъдат подредени и групирани в две
групи. 

 

Звук, дума, изречение

Чрез първия екран от модула децата се въвеждат в темата на ситуацията. Назовава се всяко от животните, установява се първия звук в наименованието му, след което се прави връзката
между звука и неговата буква.

Следват няколко упражнения за затвърдяване на знанията за звуковете и техните букви.
Задачата на децата е, след като назоват всеки предмет/обект на екрана, да го поставят до
буквата, съответстваща на първия звук от наименованието му. Изображенията могат да бъдат местени с помощта на инструмент „Избери“.

Следва серия от упражнения за фонемен анализ на думи. В схемата трябва да бъдат оцветени толкова квадратчета, колко звука има в думата, назоваваща предмета/обекта. За оцветяване се използва инструмент „Кофа“.

В последната серия задачи по илюстрациите първо се съставят прости изречения – кратки или разширени, а след това с помощта на зададените под илюстрациите схеми, се конструира сложно съчинено изречение със съюза А. Например:

  • Петя и Веси играят федербал. Мими танцува с лента.
  • Петя и Веси играят федербал, а Мими танцува с лента.
  • Тони играе с кубчета. Ваня чете книга.
  • Тони играе с кубчета, а Ваня чете книга.
  • Пепи и Ванко играят с колички. Вяра се люлее на люлката.
  • Пепи и Ванко играят с колички, а Вяра се люлее на люлката.
  • Веско свири. Таня готви.
  • Веско свири на инструмент, а Таня готви в кухнята
  • Мишо е на зъболекар. Саня е на фризьор. 
  • Мишо е на зъболекар, а Саня е на фризьор.

Професия репортер

Темата „Репортери“ е онагледена чрез серия от илюстрации, които са представени както заедно, така и поотделно. По тях и с помощта на опорни въпроси, задавани от учителя, се съставя кратък разказ, използват се характерни за медиите изрази, активизира се използването на думи като репортер, репортаж, интервю, микрофон, камера, телевизия и др.

Прави се връзка с по-общата тема за професиите. В серия от миниатюри са представени различни професии. Децата могат да бъдат поставени в роли по двойки – на репортер и на човек с дадена професия, разигравайки процеса на създаване и излъчване телевизионен репортаж. 

 

Пожар – разказ по картина

В модула е включена илюстрация по темата „Пожар“. След внимателно разглеждане на картината може да се започне дискусия по съдържанието и. Учителят задава опорни въпроси, с помощта на които децата съставят разказ. В своята история те трябва да включат, описание, случка, а също начало и край извън сюжета на картината. Чрез упражнението у децата се формира представа за причините и последствията от възникването на пожар. Целта е да се формират знания, както за поведение в критична ситуация, така и за безопасно поведение, с което да се предотврати възникването на пожар у дома.

 

Квакащата пощенска кутия – Доналд Бисет

Интерактивният модул към тази ситуация включва аудиозапис на произведението „Квакащата пощенска кутия“ от Доналд Бисет и илюстрация, онагледяваща текста. Компонентите на модула са замислени в помощ и на учителя, и на децата при възприемане на текста. Активирането на аудиозаписа се осъществява чрез щракване върху изображението на син касетофон с инструмент „Избери“. След запознаване с текста може да се започне работа, насочена към постигане на очакваните от ситуацията резултати.

 

Цар Соломон и пчеличката – еврейска приказка

Интерактивният модул към тази ситуация включва аудиозапис на еврейската приказка „Цар Соломон и пчеличката“. Аудиомодулът е замислен в помощ и на учителя, и на децата при възприемане на текста. Възпроизвеждането на аудиозаписа на произведението става с щракване върху касетофона с инструмент „Избери“. След запознаване с текста се провежда беседа за обсъждане на качествата на героите, техните постъпки и поведение. Ситуацията е подходяща за изясняване значението на непознати думи и изрази.

 

Теми за Април месец

Български език

Първата илюстрация служи за фронтална работа с децата. С помощта на учителят се задават въпроси по илюстрацията. Описват се елементи от картината. Целта е да се демонстрира положително отношение към природата и настъпващата пролет. Втората задача на децата е за наблюдателност. Те трябва да оградят всички картинки на предмети, които присъстват на илюстрацията, по която са провели беседа, задавали са въпроси и са съставяли кратък текст. В горната част на екрана с бяло поле е скрито умалено изображение на илюстрацията, за да се направи проверка на работата. Учителят може да открие само илюстрацията на дъската, за да проверят децата дали не са пропуснали някоя картинка. Последната задача се състои в това детето да чуе записаната дума и да я постави до един от нарисуваните герои, така че да се получи словосъчетание. От това словосъчетание се съставя изречение – красива принцеса, смешен клоун, страшен лъв. Прави се описание на избран герой, като се активизира употреба на прилагателни имена, свързващи думи и др.

На първата страница в интерактивния модул са поставени три илюстрации, онагледяващи текста, и аудиозапис на приказката, който се активира чрез щракване върху синия касетофон с инструмент „Избери“. След запознаването с текста се преминава към анализ на постъпките и поведението на героите, конкретизира се значението на непознати думи и изрази. На всяка следваща страница е поставена само по една от илюстрациите. С помощта на зададените от учителя опорни въпроси, децата преразказват частта от приказката, която виждат на илюстрацията.


В помощ на педагога е включен аудиозапис на произведението „Трите хубави думички“ на Таня Касабова. Произведението е за слушане и възприемане. Активирането на аудиозаписа се осъществява чрез щракване върху изображението на син касетофон с инструмент „Избери“.За начало на ситуацията са предложени серия от картинки, по които да се проведе беседа с децата за грижите за цветята и с помощта на учителя да бъде съставен кратък разказ. В хода на беседата учителят активно поставя въпросителни изречения, използвайки думите Какво, Защо, Как, Кой. Например, Какво подарили на момиченцето? Защо момиченцето е тъжно? Как се е погрижило за цветето? Кой се радва заедно с момиченцето на съживеното цвете? С помощта на учителя посочени деца също задават въпроси по илюстрациите. Прави се връзка с темата за грижата за растенията от направление Околен свят. Децата трябва да оградят всичко, от което растенията (цветята) имат нужда, за да растат здрави – топлина и светлина (слънцето), плодородна почва и вода. Прави се връзка и с емоциите и настроенията, които предизвиква дадена ситуация. На екрана са поставени картинки на увехнало и свежо цвете, и на тъжно и радостно момиче. От децата се иска да направят връзка между изражението на момичето и състоянието на цветето. Отново могат да съставят въпросителни изречения. Чрез упражнението може да се направи връзка и с образователно направление Околен свят, като помислят и отговорят на въпроса „От какво се нуждаят цветята, за да растат здрави и свежи?“. В края на ситуацията са предвидени и упражнения за развиване графичните умения и фината моторика на децата. Те трябва да дорисуват изображението по пунктир, като за целта се използва инструмент „Маркер“.

Първата страница от ситуацията съдържа серия от три картинки, по които децата трябва да съставят кратък разказ. Втората задача е за наблюдателност – те трябва да оцветят само квадратчетата, които се намират под герои и елементи, които са присъствали в трите илюстрации от серията. По трите картинки на първия ред може да се затвърди употребата на изрази от вида „преди“, „след това“, „накрая“. Акцент в следващите задачи е формирането на звукова култура. Децата трябва да определят оцветения в червено звук в моделите на думите. Учителят може да оцвети и други полета, за да продължи беседата по идентифициране на първи или последен звук. За целта се използва инструмент „Кофа“, като се избира произволен цвят от палитрата. Последната задача изисква както определяне на звук, така и разпознаване на графичния елемент за този звук – неговата буква. Задачата може да се изпълни на две стъпки. Първо учителят изиксва от децата да определят първия звук от думата и да поставят съответната буква до илюстрацията (вляво от картинката). Като втора стъпка учителят изисква от децата да определят последния звук и да поставят неговата буква вдясно от илюстрацията.

Ситуацията предвижда два основни акцента – работа по серията илюстрации и работа по задачи за определяне на звук и буква.
На първата страница са разположени четири илюстрации, по които децата и учителят създават историята за първия учебен ден на Зайко. На следващите страници всеки от моментите е визуализиран отделно за по-добра нагледност и акцентиране върху детайлите в изображенията и включването им в историята. На последния екран от модула са поместени изображения на различни предмети. Задачата на децата е да определят първия звук на думата означаваща предмета, а също така и буквата на този звук.

В интерактивния модул са включени илюстрации на епизоди от различни литературни произведения, изучавани през годината. Освен тях има поместени и илюстрации на отделни герои. Задачата на децата е да познаят произведението/героя по показаната картинка, след което да преразкажат текста или конкретен момент от него, включвайки описание, пряка реч. Задачата е подходяща за активизиране употребата на прилагателни имена и глаголни времена.В помощ на учителя в модула е включен и аудиозапис на народната приказка „Най-хубавото“, онагледена с илюстрация от книгата на детето. Записът се активира чрез щракване върху синия касетофон с инструмент „Избери“. След запознаването с текста се преминава към анализ на съдържанието му, разглежда се поведението на героите, конкретизира се значението на непознати думи и изрази. Задачата за затвърдяване звуковите знания и уменията на децата да определят първи, последен звук, брой звукове в дума, е свързана със съдържанието на приказката. Децата трябва да определят броя на звуковете в думите книга, вретено и хурка. Може да се постави допълнителна задача за съпоставяне на звук и буква. Учителят може да запише с помощта на инструментите „Молив“/“Маркер“ произволни букви и да ги мести по страницата с инструмент „Премести“.

По първата илюстрация децата и учителят съставят кратък текст в хода на фронтална работа. В помощ на учителя на страницата е включен и аудиозапис на стихотворението „Великденска шега“ от Ангелина Жекова. След запознаването с текста децата дорисуват по пунктира великденската картина. За целта могат да използват инструмент „Маркер“ или „Молив“. Във втората задача децата трябва самостоятелно да проследят пътя в лабиринта, за да достигнат до буквата на първия звук на думата. Последната игра е творческа. По дадени шаблони на яйца децата трябва да ги декорират. За целта се използват геометрични фигури. Разположението на фигурите и оцветяването им е изцяло по желание на детето. Учителят може да ги насочи да потърсят симетрия, редуване на цветове и фигури, и др.

Интерактивния модул към тази ситуация включва разнообразни упражнения, насочени към осъзнаването на смисло-различителната роля на звуковете в думите. Целта е децата да разберат, че при смяна на един звук в думата, тя получава съвсем различно значение. Чрез задачите се развиват умения за определяне на различния звук и неговата позиция в думата – в началото, в края на думата и в средата при думи от три звука.
В първия тип задачи до всяка двойка картинки има схема с квадратчета – толкова на брой, колкото са звуковете в думата. Трябва да се маркира квадратчето, показващо мястото на звука, по който двете думи се различават. Например, мак и сак. Двете думи се различават по първия звук и следователно трябва да се оцвети първото квадратче. Следват подобни задачи, в които с помощта на учителя се определя мястото на различния звук.

В упражненията от следващия тип задачата на децата е да подредят по двойки картините на предмети/обекти, чиито наименования се различават само по едни звук. Картинките са озвучени и думите могат да бъдат чути. Възпроизвеждането на звука прави учителят. Добре е и хорово да се назоват всички думи от екрана, след което задачата да се изпълни индивидуално или екипно от децата.
След като децата подредят картинките по двойки, учителят продължава работата по задачата фронтално на интерактивната дъска. В хода на беседа с децата се определя броят на звуковете и мястото на звука, по който всяка двойка думи се различават. За означаване на звуковете учителят може да използва инструмент „Молив“, за да очертае по едно кръгче за звук, а след това с инструмента „Маркер“ да маркира мястото на различния за двете думи звук. Друг вариант е с помощта на инструментите да се очертае по едно кръгче за всеки звук, а с инструмента „Кофа“ да се оцвети кръгчето, показващо мястото на различния за думите звук. Последната задача е за развиване на уменията на децата да определят гласния звук и да поставят съответстващата му буква в едносрична дума. На екрана са разположени буквите А, Ъ, О, У, Е и И, а около тях са поместени изображения на различни предмети/обекти. Децата трябва да поставят всеки предмет/обект до буквата, отговаряща на гласния звук в съответната дума. За правилното изпълнение на упражнението е необходимо да бъдат чути всички аудиозаписи на думите, а след това думите да се назоват хорово. Работата по задачата може да продължи, като се открие звука в двойките думи, по който те се различават и получават различен смисъл.

В интерактивния модул към настоящата тема са включени два типа упражнения: за съставяне на разказ по картина и текст на скоропоговорка и за затвърдяване на знанията за смислоразличителната роля на звуковете в думите. На първите два екрана са поставени аудио бутони. При щракване върху тях с инструмента „Избери“ се възпроизвежда аудиозапис на скоропоговорка. До всеки от бутоните е поместена и илюстрация, която, заедно с текста на скоропоговорката, се използва като основа за съставяне на разказ. Задачата на децата е началото и краят на историята, която съчинят, да бъдат извън сюжета на илюстрациите. Втората част от упражненията са насочени към осъзнаването на смисло-различителната роля на звуковете в думите. Те са подходящи както за фронтална работа, така и за поставяне на индивидуални или екипни задачи. В средата на всеки екран е разположена схема. От двете и страни има изображения на предмети, чиито наименования се състоят от еднакъв брой звукове, но се различават само по един звук. Задачата на децата е да оцветят това квадратче, което показва мястото на звука, по който двете думи се различават. Думите се различават по първия си звук. Включени е и допълнителен пример, с повишена трудност, в който думите се различават по звук, който е в средата, а не в началото или в края на думата. В последното упражнение картинките трябва да се групират по двойки. Във всяка двойка названията на предметите да се различават само по един звук, който променя значението им. Работи се със същите думи от предходните задачи за затвърдяване на знанията на децата за смисло-различителната роля на звуковете.

Темата предполага беседа и тълкуване на смисъла на думи-омоними. Целта е децата да осъзнаят, че в българския език има думи, които звучат по еднакъв начин, но имат различно значение. Първата задача на децата е да свържат по двойки думите с еднакво звучене, но с различно значение: коса (на човек и инструмент за косене на трева), блок (жилищен и за рисуване), вила (вид къща и инструмент за събиране на сено). Освен чрез свързване задачата може да бъде направена и чрез разместване на картинките и групирането им по двойки. По втората задача учителят провежда беседа с децата, за да изяснят различното значение на някои познати за тях думи: син (цвят и момчето е син на своите родители), екип (група хора, които работят заедно или комплект спортни дрехи), ток (част от обувката или електрически ток), гол (човек без дрехи или попадането на топката във вратата при игра на футбол), гребен (за сресване или гребен на морската вълна). Могат да се дадат и още примери по подбор и преценка на учителя. За по-добро разбиране на смисъла на думите-омоними те трябва да се включат в изречения.